Interview Questions and Procedures in Khmer

សំណួរនិងគោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់ការសម្ភាសន៍

ដើម្បីធ្វើការសំភាសន៍ នេះគឺជាឱកាសដើម្បីរៀនច្រើនអំពីក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក និងដើម្បីស្វែងរក អ្វីដែលគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍អំពីជីវិតរបស់ពួកគេ។ ពួកយើងសង្ឃឹមថាអ្នកអាចធ្វើការសំភាសន៍សម្រាប់ ឪពុកម្តាយរបស់អ្នក ហើយនិងលោកពូ អ្នកមីង ហើយនិង ជីដូនជីតារបស់អ្នកបើពួកគាត់នៅរស់។ សូមប្រើឯកសារណែនាំនេះ ហើយព្យាយាមស្វែងរក ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត និងទីកន្លែងកំណើតរបស់ពួកគេ ឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពរបស់អ្នក ដោយសារតែព័ត៌មាននេះនឹងជួយអ្នកជាមួយនឹងកិច្ចការ ពង្សប្រវត្តិរបស់ អ្នក។ ជាទូទៅ សំណួរផ្សេងទៀតនៅក្នុងឯកសារណែនាំនេះ នឹងជួយអ្នកឱ្យដឹងអំពីអ្វីដែលអ្នកត្រូវ ពិភាក្សា ប៉ុន្តែវាមិនអីទេ ប្រសិនបើការសន្ទនានេះទៅទិសដៅ ផ្សេងទៀត។ ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរ ណាមួយដែលមិនមាននៅក្នុងឯកសារណែនាំនេះ អ្នកអាចសួរពួកគេបាន។ ប្រហែលជា អ្វីដែល ក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកនឹងនិយាយអាចមានសារៈសំខាន់សម្រាប់អ្នកនិង អ្នកដទៃទៀត។ អ្នកក៏អាចធ្វើ ការសម្ភាសន៍សម្រាប់សមាជិកគ្រួសារពីរនាក់ជាមួយគ្នា ប្រសិនបើពួកគេមានពេលទំនេរ។ ប៉ុន្តែកុំព្យាយាមធ្វើលើសពីពីរនាក់។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើតាមរបៀបនេះ អ្នកត្រូវសួរសំណួរ ២-៨ ទៅកាន់សមាជិកគ្រួសារទាំងពីរនាក់។

មុនពេលអ្នកសម្ភាសន៍នរណាម្នាក់ សូមសរសេរព័ត៌មានរបស់ពួកគេនៅលើកាតចំណាំ។

សូមប្រើទូរស័ព្ទ ឬក៏ម៉ាស៊ីនថតសំឡេង MP3 របស់អ្នកដើម្បីថតការសំភាសន៍ទាំងមូល ហើយអ៊ីម៉ែលវា ទៅកាន់ Peer Leader របស់អ្នកឬផ្ញើវាទៅកាន់ manager.cambodia@byu.edu។ សូមថតរូបភាពអ្នក ត្រូវបានសំភាសន៏ និងកន្លែងសំភាសន៍ផងដែរ ហើយសរសេរឈ្មោះអ្នកទាំងអស់នៅក្នុងរូបថតនោះ។ នៅពេលដែលអ្នកបានផ្ញើសំលេងនិងរូបថតទៅ Peer Leader ឬក៏ អ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោងនេះរួចហើយ នោះអ្នកបានបញ្ចប់ហើយ។

សូមនិយាយទៅកាន់អ្នកត្រូវបានសម្ភាសន៍៖

« សូមអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមនៅក្នុងគម្រោងនេះ។ វានឹងប្រទានពរជ័យដល់អ្នកនិង គ្រួសាររបស់អ្នក ហើយជួយអ្នកផ្សេងទៀតឱ្យយល់ដឹងពីប្រទេសកម្ពុជា។ អ្នកនិងក្រុមគ្រួសារ របស់អ្នកនឹងទទួលបានច្បាប់ចម្លងនៃការសំភាសន៍មួយនេះ បន្ទាប់ពីវាត្រូវបានកាត់ជា លាយលក្ខណ៍អក្សរ។ ប្រសិនបើអ្នកអនុញ្ញាតឱ្យ BYU ដាក់ការសំភាសន៍របស់អ្នកនៅលើ វេបសាយរបស់ពួកគេឈ្មោះថា https://cambodianoralhistoryproject.byu.edu អ្នកនឹងអាច ចូលស្តាប់ការសំភាសន៍ នៅពេលណាមួយ ជាភាសានៃការសំភាសន៍ និងជាភាសាអង់គ្លេស ផងដែរ។ »

បន្ទាប់ពីអ្នកចាប់ផ្តើមប្រើម៉ាស៊ីនថតសំឡេង មុនអ្នកសួរសំណួរផ្សេងទៀត សូមថ្លែងឈ្មោះរបស់ អ្នកសំភាសន៍ និងអ្នកត្រូវបានសំភាសន៍ ហើយកន្លែង និងថ្ងៃខែឆ្នាំ នៃការសំភាសន៍មួយនេះ

(សូមធ្វើបែបនេះឲ្យបានច្បាស់ ហើយនិងជាក់លាក់)។

 1. សេចក្ដីណែនាំ៖

សូមចាប់ផ្តើមការសំភាសន៍ជាមួយនឹងសារលិខិតខ្លី ដូចខាងក្រោម៖

« សកលវិទ្យាល័យមួយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើគម្រោងមួយ ដែលជួយពួក យើងឱ្យសំភាសន៍សមាជិក ក្រុមគ្រួសាររបស់យើង ដើម្បីស្វែងរកបន្ថែមទៀតអំពី បទពិសោធន៍ក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេ។ តើខ្ញុំអាចសួរសំណួរមួយចំនួនអំពីជីវិតរបស់អ្នក នៅសព្វថ្ងៃនេះ ហើយពីពេលវេលាដែលអ្នកធំឡើងបានទេ? ពួកយើងចង់កត់ត្រានូវ អ្វីដែលអ្នកនិយាយដើម្បីជួយអ្នកចងចាំបទពិសោធន៍ទាំងឡាយរបស់អ្នក កុំឲ្យបាត់បង។ សកលវិទ្យាល័យនេះនឹងផ្ដល់ឱ្យអ្នកនូវច្បាប់ចម្លងនៃការសំភាសន៍មួយនេះ ហើយអ្នកនឹងអាចស្តាប់វានៅលើគេហទំព័រនេះពេលក្រោយ ប្រសិនបើអ្នកចង់បាន (https://cambodianoralhistoryproject.byu.edu) ។ តើ​យើង​មាន​ការ​អនុញ្ញាត​ពី​អ្នក​

ដើម្បី​ធ្វើ​ការ​សម្ភាសន៍ ហើយ​ដាក់​វា​នៅ​លើ​គេហទំព័រ​របស់​យើង​ដែរ​ឬ​ទេ?

 1. ប្រវត្តិរូប៖
 • តើឈ្មោះពេញ ជាឈ្មោះពិតប្រាកដរបស់អ្នកជាអ្វីទៅ? ឧទាហរណ៍ថា ឈ្មោះនៅលើ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់អ្នក?
 • តើអ្នកសរសេរឈ្មោះរបស់អ្នកជាអក្សរខ្មែរយ៉ាងដូចម្តេច? ចុះអក្សរអង់គ្លេសវិញ?
 • តើអ្នកមានឈ្មោះអ្វីផ្សេងទៀតដែលអ្នកត្រូវបានហៅទេ? តើអ្នកមានឈ្មោះហៅក្រៅ ឬក៏ឈ្មោះពីកុមារភាពទេ?
 1. ភាសា៖
 • តើអ្នកបានរៀនភាសាក្រៅពីភាសាខ្មែរទ? តើអ្នកចេះអាននិងសរសេរជាភាសាខ្មែរ បានល្អទេ?
 1. ទីកន្លែងកំណើត៖
 • តើអ្នកកើតនៅឯណា? នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា? នៅខេត្ដណា? ភូមិអ្វី ឃុំអ្វី ស្រុកអ្វី?
 1. អាយុ៖
 • តើឆ្នាំនេះអ្នកមានអាយុប៉ុន្មាន?
 • តើអ្នកបានកើតនៅឆ្នាំណា? នៅឆ្នាំសុរិយគតិមួយណា (ឆ្នាំសត្វអ្វី)?
 1. 6. ព័ត៌មានអំពីបងប្អូន៖
 • តើអ្នកមានបងប្អូនប្រុសស្រីប៉ុន្មាននាក់? តើអ្នកជាកូនទីប៉ុន្មាននៅក្នុងក្រុមគ្រួសារ?
 • តើបងប្អូនប្រុសស្រីមានឈ្មោះអ្វីដែរ?
 • តើអ្នកសរសេរឈ្មោះរបស់ពួកគេជាអក្សរខ្មែរ យ៉ាងដូចម្តេច? ចុះអក្សរអង់គ្លេសវិញ?
 • តើពួកគេមានអាយុប៉ុន្មានហើយ?
 • តើអ្នកដឹងថាពួកគេកើតនៅឯណាទេ?
 • តើអ្នកអាចរៀបរាប់បន្តិចអំពីពួកគេបានទេ?
 1. 7. ព័ត៌មានអំពីឪពុកម្ដាយ៖
 • តើឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកឈ្មោះអ្វី? តើអ្នកសរសេរឈ្មោះរបស់ពួកគេជាអក្សរខ្មែរយ៉ាងដូចម្តេច? ចុះអក្សរអង់គ្លេសវិញ?
 • តើឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកបានកើតនៅឆ្នាំណា? នៅឆ្នាំសុរិយគតិមួយណា (ឆ្នាំសត្វអ្វី)? តើអ្នកដឹងថាពួកគេកើតនៅឯណាទេ?
 • តើឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកមានអាយុប៉ុន្មានហើយ? (បើឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកត្រូវបានសំភាសន៏ បានស្លាប់ហើយ អាចសួរថា តើឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកអាយុប៉ុន្មានហើយ បើសិនពួកគេរស់នៅ សព្វថ្ងៃ​នេះ?)
 • តើអ្នកមានអនុស្សាវរីយ៍អ្វីខ្លះជាមួយម្តាយរបស់អ្នក? ចុះឪពុកវិញ?
 • តើ​ឪពុក​របស់​អ្នក​ជា​មនុស្ស​បែប​ណា? ចុះម្ដាយ​វិញ?
 1. 8. ព័ត៌មានអំពីជីដូនជីតា៖
 • តើអ្នកចាំឈ្មោះរបស់ជីដូនជីតាខាងម្ដាយទេ? ចុះខាងឪពុកវិញ?
 • តើអ្នកសរសេរឈ្មោះរបស់ ពួកគេជាអក្សរខ្មែរ យ៉ាងដូចម្តេច? ចុះអក្សរអង់គ្លេសវិញ?
 • តើអ្នកចាំអ្វីខ្លះអំពីជីដូនជីតារបស់អ្នក? តើពួកគេកើតនៅឯណា? ពេលណាដែរ?
 • តើពួកគេបានរស់នៅកន្លែងណា?
 1. តើអ្នកដឹងអ្វីខ្លះទៀតអំពីក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក?
 • តើពួកគាត់បានរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយូរហើយឬនៅ? តើពួកគេរស់នៅខេត្តណាខ្លះ?
 • តើពួកគាត់ធ្លាប់រស់នៅក្រៅពីប្រទេសកម្ពុជាទេ? បើធ្លាប់ គេរស់នៅកន្លែងណា?
 • តើអ្នកស្គាល់ឈ្មោះរបស់ជីដូនជីតាឬក៏សមាជិកនៃក្រុមគ្រួសារផ្សេងទៀតទេ? តើអ្នកមានរឿងអ្វីពីឆាកជីវិតរបស់ពួកគេទេ?
 1. 10. តើ​ជីវិត​កាល​ដែល​អ្នក​ធំ​ឡើង​មាន​លក្ខណៈ​បែប​ណា?
 • តើអ្នកបានចូលរៀននៅសាលាទេ? តើអ្នកបានរៀនត្រឹមថ្នាក់ទីប៉ុន្មាន? តើអ្នកបានរៀននៅ កន្លែងផ្សេងទៀតទេ?
 • តើអ្នកបានចូលរៀននៅសាលាណា? តើអ្នកចាំឈ្មោះសាលាទេ?
 • តើអ្នកធ្លាប់ធ្វើស្រែចំការទេ? ឬក៏តើអ្នកធ្លាប់រកស៊ីជាមួយក្រុមគ្រួសារទេ?
 • តើអ្នកធ្លាប់ធ្វើការងារផ្សេងទៀតក្នុងជីវិតរបស់អ្នកទេ?
 • តើ​ជីវិត​របស់​អ្នក​កាល​ពី​មុន ហើយ​បច្ចុប្បន្ន​នេះ​ខុស​គ្នា​យ៉ាងម៉េច​?
 • តើអ្នកចូលចិត្តម្ហូបអ្វីជាងគេ? តើអ្នកធ្លាប់រៀនពីរបៀបចំអិនម្ហូបទេ? ហើយអ្នកបាន រៀនពីអ្នកណា?
 • តើអ្នកមានល្បែងអ្វីដែលអ្នកចូលចិត្តលេងពេលកំពុងធំឡើងទេ?
 • តើអ្នកមានបទចម្រៀងណាដែលអ្នកបានរៀនពេលធំឡើងទេ? តើអ្នកចូលចិត្តស្ដាប់ភ្លេងទេ? តើមាននរណាម្នាក់ក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក ដែលចេះលេងឧបករណ៍ភ្លេងទេ?
 • តើផ្ទះរបស់អ្នកពេលធំឡើងមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្តេច? តើអ្នកបានសាងសង់ ឬក៏ជួយសាងសង់វាទេ? តើផ្ទះរបស់អ្នកត្រូវបានសាងសង់ពីសម្ភារៈអ្វីខ្លះ?
 • តើមានជំនាញអ្វី ដែលអ្នកបានរៀនពីឪពុកម្តាយរបស់អ្នកទេ? ឧទាហរណ៍ថា ចេះត្បាញ ធ្វើស្ករត្នោត សាងសង់ផ្ទះ ឬក៏អ្វីផ្សេងទៀត?
 1. 11. អាពាហ៍ពិពាហ៍៖
 • តើឈ្មោះពេញរបស់ស្វាមីឬភរិយារបស់អ្នកជាអ្វីទៅ? តើគេមានអាយុប៉ុន្មានហើយ? តើថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់គេគឺពេលណាដែរ?
 • តើអ្នកបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ពេលណា? ថ្ងៃខែឆ្នាំណា? ​នៅកន្លែងណាដែរ?
 • តើវាត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយឪពុកម្តាយឬទេ? តើអ្នកមានបណ្តាការទេ?
 • តើអ្នកអាចប្រាប់ខ្ញុំអំពីពេលដែលអ្នកបានជួបគាត់លើកដំបូងបានទេ?
 1. 12. កូនចៅជំនាន់ក្រោយ៖
 • តើអ្នកមានកូនប៉ុន្មាននាក់?
 • តើអ្នកអាចប្រាប់ខ្ញុំពីឈ្មោះនិងភេទរបស់ពួកគាត់បានដែរឬទេ ចាប់ពីកូនច្បងដល់កូនពៅ?
 • តើពួកគេបានកើតនៅពេលណា? តើពួកគេបានកើតនៅកន្លែងណាដែរ?
 • តើ​ពួកគេ​ម្នាក់ៗ​អាយុ​ប៉ុន្មាន​សព្វថ្ងៃ​នេះ?
 • តើអ្នកមានអនុស្សាវរីយ៍អ្វីខ្លះជាមួយនឹងពួកកូន?
 • តើអ្នកមានចៅប៉ុន្មាននាក់?
12a. ការមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះ៖

បើកំពុងធ្វើការសម្ភាសន៍នៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរនៅប្រទេសអាមេរិក សូមសួរសំណួរទាំងនេះ៖

 

·       តើអ្នកធ្លាប់ស្នាក់នៅជំរុំជនភៀសខ្លួនទេ? នៅកន្លែងណា? តើជំរុំមួយនោះមានឈ្មោះអ្វី?

·       តើអ្នកនៅទីនោះរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំ? ឆ្នាំណាដែរ?

·       តើ​ជីវិតរបស់អ្នក​មាន​លក្ខណៈ​យ៉ាង​ណា​ពេល​អ្នក​នៅ​ជំរុំមួយនោះ?

·       តើអ្នកបានមកសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដោយរបៀបណា? តើអ្នកស្នាក់នៅកន្លែងណាដំបូង?

·       តើអ្នកមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចនៅពេលអ្នកមកសហរដ្ឋអាមេរិកដំបូង?

 

 1. ទុក្ខលំបាកក្នុងជីវិត៖
 • សូមប្រាប់ខ្ញុំអំពីពេលវេលាដ៏លំបាកនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នក។ តើអ្នកបានឆ្លងកាត់វា ដោយរបៀបណា?
 1. 14. បទពិសោធដ៏ល្អបំផុត៖
 • តើអ្នកអាចប្រាប់ខ្ញុំអំពីការចងចាំដ៏ល្អបំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកបានទេ?​ ឧទាហរណ៍ថា ការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ ឬក៏ការមានកូន?
 • កាលអ្នកនៅក្មេង តើអ្នកមានបំណងចង់ធ្វើអ្វីនៅថ្ងៃអនាគត?
 1. ដំបូន្មាន៖
 • តើអ្នកមានពាក្យពេជ្រអ្វីចង់ផ្ដាំផ្ញើឲ្យកូនចៅឬក៏មនុស្សជំនាន់ក្រោយទេ?
 1. សេចក្តីបញ្ចប់៖

សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ពួកគេដែលបានធ្វើការសំភាសន៍ជាមួយអ្នក។ សុំថតរូបពួកគេ សមាជិកគ្រួសារ របស់ពួកគេ កំណត់ត្រាគ្រួសារ ឬរូបភាពគ្រួសារណាមួយនៅក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគេ។ បន្ទាប់មកសូមប្រាប់ ពួកគេថា៖

« សកលវិទ្យាល័យនេះនឹងផ្ដល់ឱ្យអ្នកនូវច្បាប់ចម្លងនៃការសំភាសន៍មួយនេះ ហើយអ្នកនឹង អាចស្តាប់វានៅលើគេហទំព័រនេះពេលណាក៏បាន (cambodianoralhistoryproject.byu.edu)។ អ្នកក៏អាចសួរសំណួរទៅកាន់ជំនួយការគម្រោង គឺហើយ Debra Williams ហើយThomas Barrett តាមអ៊ីមែល manager.cambodia@byu.edu។ ពួក។​គេ​ជា​និស្សិត​នៅ​សកល​វិទ្យាល័យ​នៅ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក ប៉ុន្តែ​ពួក​គេ​ចេះ​ភាសា​ខ្មែរ។ តើ​យើង​អាច​សុំ​អាសយដ្ឋាន និង​លេខ​ទូរស័ព្ទ​របស់​អ្នក​បាន​ទេ? តើអ្នកមានអ៊ីមែលទេ? »

 1. ការបញ្ជូនបទសម្ភាសន៍៖

នៅក្នុងអ៊ីមែលទៅកាន់ manager.cambodia@byu.edu

 • ផ្ញើការថតសំឡេងនៃការសម្ភាសន៍ជា mp3 file ឬ វីដេអូជា .mov file (ឬស្រដៀងបែបហ្នឹង)។
 • ផ្ញើរូបភាពរបស់អ្នកត្រូវបានសម្ភាសន៍ ឬរូបភាពណាមួយអំពីក្រុមគ្រួសារ។
 • ផ្ញើព័ត៌មានទាំងអស់ខាងក្រោមនេះ៖
  • ឈ្មោះអ្នកសម្ភាសន៍ (អក្សរខ្មែរ និងអក្សរអង់គ្លេស)
  • ឈ្មោះអ្នកត្រូវបានសម្ភាសន៍ (អក្សរខ្មែរ និងអក្សរអង់គ្លេស)
  • ទីក្រុង​និង​ខេត្ត​ដែល​ការ​សម្ភាសន៍​ត្រូវ​បាន​កើតឡើង
  • ថ្ងៃខែឆ្នាំដែលការសម្ភាសន៍បានកើតឡើង
  • រយៈពេលនៃការសម្ភាសន៍ ដែលត្រូវបានសរសេរតាមរបៀបនេះ៖ 00:00:00 (HR:MIN:SEC)

3/23/2023