Interview Questions and Procedures in Khmer

ការសម្ភាសន៍ ការសួរសំណួរនិងគោលការណ៍ណែនាំ

ដើម្បីសំភាសន៍ : នេះគឺជាឱកាសដើម្បីរៀនសូត្រច្រើនអំពីក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក និងដើម្បីស្វែងរកអ្វីដែលគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍អំពីជីវិតរបស់ពួកគេ។ ពួកយើងសង្ឃឹមថាយ៉ាងហោចណាស់ អ្នកអាចសំភាសន៍ឪពុកម្តាយរបស់អ្នក ប៉ុន្តែពូមីងនិងសូម្បីតែជីដូនជីតារបស់អ្នក ប្រសិនបើពួកគាត់នៅរស់។ ប្រើការណែនាំនេះ និងជាពិសេសព្យាយាមដើម្បីរកឱ្យឃើញ ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតនិងទីកន្លែងកំណើតរបស់ពួកគេ អោយអស់ពីសមត្ថភាពរបស់អ្នកដែលនឹងជួយអ្នកជាមួយនឹងកិច្ចការពង្សប្រវត្តិនេះ។ សំណួរផ្សេងទៀតគឺដឹកនាំអ្នកទៅរកអ្វីដែលចង់និយាយ ប៉ុន្តែវាមិនអីទេ ប្រសិនបើការសន្ទនានេះទៅទិសដៅផ្សេងទៀត។ ប្រសិនបើអ្នកគិតថាសំណួរដែលសួរ មិនមាននៅក្នុងបញ្ជីនេះ អាចធ្វើបានហើយសួរពួកគេ។ អ្វីៗទាំងអស់ដែលក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកនិយាយអាច មានការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះអ្នកនិង អ្នកដទៃទៀត។

ប្រើទូរស័ព្ទឬ ម៉ាស៊ីនថតសំលេង MP3 របស់អ្នកដើម្បីថតការសំភាសន៍ទាំងមូល និងអ៊ីម៉ែលវាទៅកាន់Peer leaderរបស់អ្នកឬផ្ញើទៅកាន់manager.cambodia@byu.edu ។ ថតរូបអ្នកសំភាសន៏និងកន្លែងសំភាសន៍ផងដែរ ហើយកត់ត្រា ឈ្មោះអ្នកទាំងនោះនៅក្នុងរូបថតនេះ។ នៅពេលដែលអ្នកបាន ផ្ញើសំលេងនិងរូបថតទៅPeer leaderឬ អ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោងនេះ នោះអ្នកបានបញ្ចប់វាហើយ។

សូមអរគុណសម្រាប់ការ ចូលរួមនៅក្នុង គម្រោងនេះ។ វានឹងប្រទានពរជ័យដល់អ្នកនិងគ្រួសាររបស់អ្នកហើយ ជួយអ្នកផ្សេងទៀតឱ្យយល់ពីប្រទេស កម្ពុជា។ អ្នកនិងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកនឹង ទទួលបានច្បាប់ចម្លងនៃការ សំភាសន៍មួយ បន្ទាប់ពីវាត្រូវបានចម្លង ។ ប្រសិនបើអ្នកអនុញ្ញាតឱ្យBYUដាក់បទសំភាសរបស់អ្នកនៅលើ Cambodia.byu.edu អ្នកនឹងអាចចូលស្តាប់ការសំភាសន៍ នៅពេលណាមួយនៅក្នុងភាសានៃការសំភាសន៍ និងជាភាសាអង់គ្លេសផងដែរ។

បន្ទាប់ពីអ្នកចាប់ផ្តើមប្រើម៉ាសីនថត ដំបូងអ្នកសួរសំណួរ ផ្សេងទៀតខ្លះ ថ្លែងឈ្មោះអ្នកសំភាសន៍ និងអ្នកត្រូវបានសំភាសន៍ កន្លែង និងថ្ងៃខែឆ្នាំ នៃការ សំភាសន៍ នេះ ( ច្បាស់លាស់ដូចអ្នកអាចធ្វើ ) ។

1. សេចក្ដីណែនាំ: ចាប់ផ្តើមការសំភាសន៍ជាមួយនឹងអ្វីខ្លះៗដូចខាងក្រោម:
សាកលវិទ្យាល័យមួយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើគម្រោងមួយ ដែលជួយពួកយើងអោយសំភាសន៍សមាជិក ក្រុមគ្រួសាររបស់យើង ដើម្បីស្វែងរកបន្ថែមទៀតអំពីពួកគេ។ តើខ្ញុំអាចសួរសំណួរមួយចំនួនអំពីជីវិតរបស់អ្នក ឥឡូវនេះហើយពីពេលវេលាដែលអ្នកធំឡើងបានទេ? ពួកយើងចង់កត់ត្រានូវអ្វីដែលអ្នកនិយាយដើម្បីជួយ ការចងចាំសេចក្ដីលំអិតថែមទៀត។ សាកលវិទ្យាល័យនេះនឹងផ្ដល់ឱ្យអ្នកនូវច្បាប់ចម្លងនៃការសំភាសន៍មួយ ហើយអ្នកនឹងអាចស្តាប់វានៅលើគេហទំព័រនេះពេលក្រោយ ប្រសិនបើអ្នកចង់បាន។ តើអសយដ្ឋាននិងទូរស័ព្ទរបស់អ្នកអ្វីដែរ ? តើអ្នកមានអ៊ីម៉ែលទេ?

2. ប្រវត្តិរូប: តើឈ្មោះពេញស្របច្បាប់របស់អ្នកអ្វីទៅ? ឧទាហរណ៍ឈ្មោះនៅលើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់អ្នក ? តើឈ្មោះអ្វីផ្សេងទៀតទៅដែលអ្នកត្រូវបានហៅ? តើអ្នកមានឈ្មោះហៅក្រៅដែរទេ? តើអ្នកមានឈ្មោះពី កុមារភាពទេ?

3. ភាសា: តើអ្នកបានរៀននិយាយភាសាក្រៅពីភាសាខ្មែរទ? តើអ្នកអាចអាននិងសរសេរ ជាភាសាខ្មែរយ៉ាងដូចម្តេច?

4. ស្រុកកំណើត: តើអ្នកកើតនៅឯណា? នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា? ខេត្ដណា? ភូមិឬក្រុងណាដែល?

5. អាយុ: តើឆ្នាំនេះអ្នកមានអាយុប៉ុន្មាន? តើបានកើតនៅឆ្នាំណា? ឆ្នាំសុរិយគតិ?

6 អាពាហ៍ពិពាហ៍: តើបានរៀបការនៅពេលណា និងថ្ងៃខែឆ្នាំណា? តើវាត្រូវបានរៀបចំដោយឪពុកម្តាយឬទេ? តើអ្នកអាចប្រាប់ខ្ញុំអំពីការជួបគ្នាលើកដំបូងបានទេ? តើមានបណ្តាការទេ?

7. សមាជិកគ្រួសារ: តើអ្នកមានបងប្អូនប្រុសស្រីប៉ុន្មាននាក់? តើអ្នកជាកូនទីប៉ុន្មាននៅក្នុងក្រុមគ្រួសារ? តើឥឡូវនេះវាយ៉ាងម៉េចហើយ? អាចធ្វើបានបន្តិចពីពួកគេ?

8. ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត គ្រួសារ: តើអ្នកដឹងពីពេលដែលឪពុកម្តាយរបស់អ្នកបានបានកើតទេ? តើអាយុរបស់ពួកគាត់ ឥឡូវនេះប៉ុន្នានហើយ? (ឬ how old would they have been if they are no longer alive?) តើអ្នកដឹងពីឆ្នាំដែល ឪពុកម្តាយរបស់អ្នកបានកើតដែរទេ? នៅឆ្នាំសុរិយគតិមួយណា?

9. ជីដូនជីតា: តើអ្នកចាំអ្វីអំពីជីដូនជីតារបស់អ្នក? តើកន្លែងកើតពួកគាត់នៅឯណា? ពេលណា?

10 ទីកន្លែងកំណើតរបស់មាតាបិតា: តើអ្នកដឹងថាកន្លែងដែលឪពុកម្តាយរបស់អ្នកត្រូវបានកើតទេ? នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេ? ខេត្ដណា? ភូមិនៃទីក្រុងណា? ចុះជីដូនជីតារបស់អ្នកវិញ?

11. តើអ្នកដឹងអ្វីផ្សេងទៀតអំពីក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក? តើពួកគេបាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេលយូរហើយ? តើគាត់រស់នៅខេត្តណា? តើពួកគាត់ធ្លាប់រស់ នៅក្រៅពីប្រទេសកម្ពុជាទេ? ប្រសិនបើធ្លាប់ កន្លែងណា?

12 ចូរប្រាប់ខ្ញុំអំពីជីវិតរបស់អ្នកធំឡើងដូចម្តេច? តើអ្នកមានលុយទៅសាលារៀនប៉ុន្មាន? នៅសាលាបឋម ពាក់កណ្តាលឬវិទ្យាល័យ? ផ្សេងទៀត? តើសាលានៅកន្លែងណា? តើអ្នកចាំឈ្មោះសាលាដែរទែ? តើអ្នកបានធ្វើការនៅចំការទេ? ឬក៏នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារដែលរកសី? តើប្រភេទការងារផ្សេងទៀតទេ ដែលអ្នកធ្លាប់បានធ្វើក្នុងជីវិតរបស់អ្នក? តើជីវិតសព្វថ្ងៃខុសគ្នាម៉េចដែរពេលដែលអ្នកនៅក្មេង? តើអ្នកមាន ម្ហូបឬហ្គេមដែលអ្នកចូលចិត្តពេលកំពុងធំឡើងទេ? តើអ្នកបានរៀនពីរបៀបចំអិនដូច្តេច? មានបទចម្រៀង ណាមួយដែលអ្នកបានរៀនពេលធំទេ? មាននរណាម្នាក់ក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកធ្លាប់បានធ្វើឧបករណ៍ភ្លេងទេ? តើផ្ទះរបស់អ្នកដូចម្តេច? តើអ្នកបានជួយសាងសង់វាឬសងវាទ? តើប្រភេទអ្វីដែលពួកគេបានធ្វើដើម្បីសាងសង់ ផ្ទះរបស់ពួកគេ? តើនណារបានបង្រៀនពួកគេសាងសង់ផ្ទះ? តើអ្វីជាប្រភេទជំនាញដែលនៅក្នុងគ្រួសាររបស់អ្នកមាន ដូចជាត្បាញកន្ត្រក ធ្វើជាតិស្ករត្នោត?

13. បញ្ហាប្រឈមមុខ : សូមប្រាប់ខ្ញុំអំពីពេលវេលាដ៏លំបាក នៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នក។ តើអ្នកបានឆ្លងកាត់វាដោយរបៀបណា?

14 បទពិសោធដ៏ល្អបំផុត: តើអ្វីដែលអ្នកចងចាំជាងគេនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នក? ការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ និងការមានកូន? កាលអ្នកនៅក្មេង តើអ្នកសង្ឃឹមថានឹងធ្វើនៅពេលអ្នកធំឡើង? ផ្សេងទៀត?

15. សេចក្តីបញ្ចប់: សូមអរគុណពួកគេសម្រាប់ការនិយាយទៅកាន់អ្នក។ សុំថតរូមមួយចំនួន ហើយសួរ នូវសំណួរនេះថា: « តើអ្នកដូចម្តេចដែរ ជាមួយនឹងបទសម្ភាសនេះឬ រូបថតនៅលើគេហទំព័ររបស់ សាកលវិទ្យាល័យ Brigham Young»?

សាកលវិទ្យាល័យនេះនឹងផ្ដល់ឱ្យអ្នកនូវច្បាប់ចម្លងនៃការសំភាសន៍នេះ ហើយអ្នកនឹងអាចស្តាប់វានៅលើ វេបសាយនេះ នៅពេលណាក៏បាន។ អ្នកអាចសួរសំណួរទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោងនេះ លោក ( manager.cambodia@byu.edu) ដែលជាជនជាតិអាមេរិច ហើយចេះភាសាខ្មែរ។