ជា គឹមហៀង / Chea Kumhieng

Birth year: 1964
Date: 3 November 2017 Interview
Interviewer: Soun Sokly