ទៀង ចាន់រក្សាទ្រព្យ / Teang Chanreaksatrop

Birthday: 5 May 1966

Birth province: Siem Reap

Interview: 4 May 2017 Interview