រឿង សារៀង / Rerng SaReang

Birth year: 1958

Birth province: Battambang