ស្រៀង ស្រ៊ុន / Srieng Srun

Birth year: 1951

Interview: 2018 Interview