Battambang

List of Interviewees

 • Aerng Aert
 • Chan Rom
 • Chhay Kea
 • Chhin Samay
 • Chhum Pich
 • Koeut Sin
 • Kov Savorn
 • Long Bonnara
 • Oam Touch
 • Sok Sambo
 • Suong Reun
 • Tang Kael
 • Thun Ran
 • Tur Poun
 • Yoeurm Sampors
 • Youn Yerng
 • កាយ កៃ / Kay Kai
 • កីម លឿង / Khim Leung
 • កឺវ ប៉ុនណូ / Keuv Bunno
 • កើត ស៊ៀន / Keut Sean
 • កើយ វ៉ិត / Kery Veth
 • កេ សាម៉ន / Ke Saman
 • កែវ ឆាយ / Keo Chai
 • កែវ សុភាព / Keo Pheab
 • កែវ សឿម / Keo Soeurm
 • កៅ សាលើប / Kao Saleub
 • ក្តាន់ អូរ / Kdann Our
 • ក្តាម អាត់ / Kdam Ort
 • ក្រិត ឡុង / Kreth Long
 • ក្រូច សៀរ / Korch Sear
 • ក្រេះ មិន / Kres Min
 • ខង ញ៉ាម / Khorng Nha
 • ខូ អ៊ូច​​ / Khou Ouch
 • ខៀវ សាច់ស្សា / Kheav Sachsa
 • គង់ ខុម / Kong Khom
 • គង់ ខេង / Kong Kheng
 • គង់ ផាច / Kong Phach
 • គង់ យ៉ុន / Kong Youn
 • គង់ វណ្ណារ៉ា / Kong Vannara
 • គិច មឿន / Kech Moeun
 • គីម វ៉ាន់ណា / Kim Vannna
 • គឹម ឈុំ / Kum Chhum
 • គឹម រ៉ាត / Koem Ratt
 • គឹម លុយ / Kim Luy
 • គឹម ហុយ / Koem Huy
 • គុជ ផាន់ / Kuch Phann
 • គួន គីម / Kuan Kim
 • គៀន កាំង / Kean Kang
 • ឃត់ សំផន / Khhut Samphorn
 • ឃឹម គឹមលី / Khem Kemly
 • ឃឹម ឃន / Khhoem Khhoun
 • ឃឹម ទ្រី / Khoem Try
 • ឃឹម យន / Khhoem Yon
 • ឃឹម រៀង / Khoem Reang
 • ឃឹម សារ៉ុន / Khhoem Sarun
 • ឃឹម​ សំផុន / Khoem Somphon
 • ឃុត សាវីន / Khut Savin
 • ឃុត ស្រី / Khut Srey
 • ឃុយ សរ / Khhuy Sor
 • ឃឿន ឆង / Known Chhorng
 • ងួន វ៉ាន / Ngoun Vann
 • ងឿន ហ៊ាប / Ngeun Heab
 • ងៀប ព្រាម / Ngeab Phream
 • ង៉ា វ៉ាត់ / Nga Vatt
 • ង៉ា សាវ៉ន / Nga​ Savorn
 • ង៉ាន ងឿន / Ngan Ngoeun
 • ង៉ាន តុប / Ngan Tob
 • ង៉ែត​ ធីតា / Ngeth Thyda
 • ង៉ោ ច្រុង / Ngao Chrong
 • ចក លេង / Chork Leng
 • ចក់ សុវឌ្ឍនះ / Chak Sovatnak
 • ចក់សុម៉ាវត្តី / Chak Somavattey
 • ចន រើន / John Rern
 • ចន សុខន / Chorn Sokhorn
 • ចន្ដា សុខា / Chanda Sokha
 • ចាន់ ចេក / Chann Chek
 • ចាន់ ចេក / Chann Chek
 • ចាន់ ដេត / Chann Deth
 • ចាន់ ធេន / Chan Tean
 • ចាន់ យ៉ា / Chan Ya
 • ចាន់ សាវុធ / Chann Savuth
 • ចាន់ សុខា / Chann Sokha
 • ចាន់ សុផល / Chan Sophal
 • ចាន់ សុភាព / Chhan Sopheap
 • ចាន់នៅ / Chan Nov
 • ចិន នាង / Chen Neang
 • ចិន នាង / Chin Neang
 • ចិន សុវណ្ណដា / Chin Sovanda
 • ចិន្ដាសំប៊ុន / Chenda Sambun
 • ចៀម នន / Chiem Non
 • ចេង សុភី / Cheng Sophy
 • ចៅ អាយ / Chao Ay
 • ច្រឹប / Jrob
 • ច្រែង គង់ / Chraeng Kong
 • ឆម ភ័ណ្ឌ / Churm Phornn
 • ឆម លឹម / Chham Lim
 • ឆាត រ៉ាវុធ / Chhat Ravuth
 • ឆាន់ ស៊ីថា / Chhan Sitha
 • ឆាយ ឈឿត / Chhay Chhoeurt
 • ឆាយ យឿម / Chay Yoeurm
 • ឆាយ យឿម / Chhay Yoeurm
 • ឆើប ជូរ / Chherb Cor
 • ឆេង ចាន់ថន / Chheng Chanthan
 • ឆេង រ៉ាយ / Chheng Ray
 • ឆៃ ណាន​ / Chhai Nan
 • ឆោម ឆប / Chhoam Chhorb
 • ឆ្លា សុខាន / Chhla Sokhann
 • ជប់ ចំរើន / Chub Chomrean
 • ជា គក់ / Chea Kok
 • ជា គក់ / Chea Kouk
 • ជា ចន្ថា / Chea Chanthan
 • ជា ម៉ៅ / Chea Mao
 • ជា លន / Chea Lon
 • ជា លួន / Chea Luan
 • ជា សាវឿង / Chea Saveaung
 • ជា សំអាង / Chea SamAng
 • ជា សំអាន / Chea Soman
 • ជា ហៃ / Chea Hai
 • ជាវ ហ៊ូច / Chiv Houch
 • ជា​ ចាន់ថុល / Chea Chanthol
 • ជិន រិន / Chen Rin
 • ជិន រីន​​ / Chin Rin
 • ជិន វឿត / Chin Voeurt
 • ជុក ឯក / Chuk Aek
 • ជុំ ផាវើយ / Chum Phavery
 • ជូ ចិត / Chou Chhit
 • ជូន ឈឿម / Choeurm Hoeurm
 • ជូភឿង / Phou Pheaung
 • ជួន ង៉ុយ / Chhuon Ngoy
 • ជួន រឿប / Chuon Roeurb
 • ជួប រ៉ានី / Chuob Rany
 • ជឿន ស្រីតូច / Choeurn Sreytouch
 • ជៀបហ៊ុន / Chieb Hun
 • ជេត សំអុល / Chet SamOrl
 • ឈន ឈិន / Chhon Chhen
 • ឈិត ឈឿប / Chhet Chhoeurb
 • ឈិត មុន្នី / Chit Mony
 • ឈិត សារឿប / Chhet Saroeurb
 • ឈិត សំអាង / Chhit Samang
 • ឈិត​ ឈឿប / Chhet Chhourb
 • ឈិន ឈឿម / Chhin Chheaum
 • ឈិន មុនី / Chin Mony
 • ឈិម សៀន / Chhem Sean
 • ឈុត ប៉ុញ / Chhut Bunh
 • ឈុត ហាំ / Chhut Hamm
 • ឈុត​ ហ៊ុន / Chhut Hun
 • ឈុន ណាន / Chhun Nan
 • ឈុន ឡង់ឌី / Chhon Langdy
 • ឈុម ចំរើន / Chumm Chamroeun
 • ឈុម ឈួប / Chhum Chhuob
 • ឈុម ពេជ្យ / Chom Pich
 • ឈុំ ឆឿប / Chhom Chheaub
 • ឈុំ ឈួម / Chhum Chhuom
 • ឈុំ ឈើយ / Choum Chey
 • ឈុំ ញ៉ក់ / Chhom Ngak
 • ឈុំ យឿង / Chhom Yeaung
 • ឈុំ សួម / Chhom Soum
 • ឈុំ ស្លើម៉ាត / Chhom Sleumat
 • ឈួម វឿវ / Chhuam Veauv
 • ឈួយ កាន់ / Chuyy Kann
 • ឈើយ គឹមយ៉ា / Chhery Koem Ya
 • ឈើយ យ៉េប / Chhoeuy Yeb
 • ឈឿន ឆេង / Chheaun Chheng
 • ឈឿន ប៊ូយ / Chhoeurn Bouy
 • ឈឿន រ៉ាំត់ / Chheaun Rat
 • ឈឿម រ៉ុម / Chhoeurm Rom
 • ឈឿម វឿត / Chhoeurm Voeurt
 • ញឹក ពៅ / Nhoek Pov
 • ញឹកពៅ / Nhuk Pov
 • ញឹម ចាន្ថា / Nhoem Channtha
 • ញឿន រឿយ / Nheoun Reoun
 • ញៀន យួម / Nhien Yuam
 • ញ៉ក់សាវឿន / Nhok Saveaun
 • ញ៉ាណ កែវ / Nhean Keo
 • ញ៉េម សុធា / Nhem Sothea
 • ដម ហើន / Dam Heun
 • ដួង​ សុគុន្ធា / Duong Sokunthea
 • ឌិប សារឿប / Doeb Saroeurb
 • ឌឹន ភៀន / Doeung Phean
 • ឌុល រ៉ាវី / Dol Ravy
 • ឌឿន ដេត / Doeurn Det
 • ណយ សុខភិន / Nory Sophin
 • ណាត សារាត / Nat Sarat
 • ណាំង រ៉េន / Namng Ren
 • ណុប សំណាង / Nob Samnang
 • ណុះគឹមវ៉ាន / Nos Kumvan
 • តាង ថេម / Tang Taem
 • តាប់ វន់ / Tab Vunn
 • តាប់ ហ៊ាន់ / Tab Han
 • តាំង ភិចសាង / Tang Pichsang
 • តាំង សារម្យ / Kaing Sarom
 • តឹក រ៉េក / Tuk Rek
 • តឹកលី / Tuk Ly
 • តុច តាំង / Toch Tamng
 • តួន ភឿន / Toun Phoeurn
 • តើរ រើង / Ter Rurng
 • តៀង មី / Taing Mi
 • តៀម មុំ / Team Mom
 • តេង មោល / Tang Mol
 • តោ សាលីន / Tao Salin
 • ថាច់ គុយ / Thach Kuy
 • ថាំ ប៊ុនថន / Tham Bunthorn
 • ថុន ណៃ / Thon Nai
 • ថ្លាង យុត / Thlang Yot
 • ទន់ នាង / Tun Neang
 • ទាប ទិត្យ / Tiep Tith
 • ទិត វ៉ាន់ / Tith Vann
 • ទិន ម៉ន / Tin Man
 • ទឹម ផរ / Teum Por
 • ទូច សុភ័ណ្ឌ / Touch Sophorn
 • ទេព ធឿន / Tep Thern
 • ទេព ពៅ / Tep Pov
 • ទេព រួម / Tep Rum
 • ទេស សាវ៉ាត / Tes Savat
 • ទេសសំអាង / Tes Samang
 • ទ្រី សុខចាន់ / Try Sokchann
 • ធិប វ៉ាន់ថា / Theb Vantha
 • ធឹមរឹម / Thum Rin
 • ធុន ណៃ / Thun Nai
 • ធូ សៅមុន្នី / Tur Saovmony
 • ធួន ថន / Toun Thorn
 • នង ង៉ុយ / Nong Nguy
 • នង វ៉ាន់ / Norng Vann
 • នយ គោ / Noy Korr
 • នយ សុខា / Noy Sohka
 • និន សយ / Nin Soy
 • និន សៅ / Nin Sao
 • នី ចាន / Ny Chan
 • នុនយ៉ែម / Nun Yaem
 • នូ វ៉ារី / Nou Vary
 • នួន គឹម សេង / Nuon Kim Seng
 • នួន សារឿន / Noun Sareoun
 • នួន សារ៉ង / Nuon Sarang
 • នៅ ថា / Nov Tha
 • នៅ សើន / Nov Seun
 • បាក់ ហូរ / Bakk Ho
 • បាត ថេ / Bat The
 • បុណ្យ ចិត្រ / Bun Chet
 • បុិច សឿន / Bech Soeurn
 • បូ ខៃ / Bou Khai
 • បូ ផានិត / Bo Phanith
 • បូ សួន / Bo Soun
 • បៃ តួក / Bay Touk
 • ប៉ាក់ រៀន / Pak Rean
 • ប៉ាង មួយហេន / Bang Muoyhen
 • ប៉ាញ ហឿន / Banh Hoeu
 • ប៉ាត ឆុំ / Bat Chhum
 • ប៉ាត យឿន / Bat Yoeurn
 • ប៉ាត់ ចាន់ថា / Pat Chantha
 • ប៉ាន់ សុម៉ាលី / Pan Somaly
 • ប៉ិច ទរ / Bech To
 • ប៉ុន សម្បត្តិ / Bun Sambath
 • ប៉ុន សាវឿន / Pon Savoeun
 • ប៉េង ម៉ាលី / Beng Maly
 • ប៉ែន ជា / Paen Chea
 • ប៉ែនជា / Pen Chea
 • ប៊ន ប៊ុនស៊ី / Bon Bunsy
 • ប៊ុត គីមុនី / Pot Kimony
 • ប៊ុត សំណាង / Buth Samnang
 • ប៊ុន ខឿត / Bun Khhoeurt
 • ប៊ុន ប៉ាក់ / Bon Bakk
 • ប៊ុន យឿន / Bun Yoeurn
 • ប៊ុន វ៉ាយ / Bun Vay
 • ប៊ុយ សុផានី / Buy Sophany
 • ប៊ូយ សុផានី / Boy Sophan
 • ប៊ួន យ៉ាន / Buon Yan
 • ប្រាក់ សារ៉េន / Brak Saren
 • ប្រេះយាំ / Bres Yam
 • ប្រោម​សឿ / bram soeut
 • ប្រោម​សឿ / Bram Soeut
 • ផង់ សុផល / Phorng Sophal
 • ផន ខុម / Phon Khhum
 • ផន រឿត / Phan Roeut
 • ផាន់ បិះ / Phan Bek
 • ផឹម ផឿត / Phum Pheaut
 • ផូយ ធី / Phoy Thy
 • ផៀច​ ឆាយ / Pheach Chay
 • ផេន សិន / Pen Sen
 • ពក យ៉ា / Pok Ya
 • ពត យ៉ាត / Pout Yat
 • ពន្លក សាវ៉ើន / Ponlok Savoeun
 • ពិន ណាវី / Pin Nary
 • ពុម ស្តើង / Pum Sderng
 • ពុំ សុខេន / Pom SoKhen
 • ពេជ្រ ធឿន / Pech Theaun
 • ពេជ្រ ប៊ុង / Pech Boung
 • ពេជ្រ ពឿន / Pech Poeurn
 • ពេជ្រ ឧត្តម / Pich Oudom
 • ពេញសម្បត្តិ / Penh Sambat
 • ពេវ មឿន / Pev Moeurn
 • ពៅ គឹមអូន / Pov Kumoun
 • ពៅ គឹមអូន / Pov Kumoun
 • ពៅ ភី / Pov Phy
 • ពៅ សាខឿន / Pov Sakhourn
 • ព្រាន ហ៊ីន / Prean Hin
 • ព្រាបផល្លា / Preab Phalla
 • ព្រើន ស្រីរ័ត្ន / Prern Sreyreaht
 • ព្រឿន អូប / Proeurn Oub
 • ភន ហឿត / Phorn Hoeut
 • ភិន សាវ៉ើន / Pin Savern
 • ភីវ សុផល / Phiv Sophal
 • ភូ វេន / Phau Ven
 • ភួយ ភាព / Puay Pheap
 • ភឿង ផុន / Phoeurng Phon
 • ម ហ៊ួយ / Kum Huay
 • មាន ហឿប / Mean Herb
 • មាស ហ៊ុន / Meas Hun
 • មាស ឡាប / Meas Lab
 • មី ពិសា / Mi Pisa
 • មី ពីសី / Mi Pisey
 • មុត វឿត / Mut Verth
 • មុត សុខខឿត / Mot Sokhoeung
 • មុន​ ធី / Mon Ty
 • មុំ / Mom
 • មុំ ចន្ដា / Mom Chanda
 • មុំ រី / Mom Ry
 • មួន សុភាព / Muan Sopheap
 • មួនតង / Muan Tang
 • មួល ម៉ុន / Mol Mon
 • មឿង សំ / Merng Sam
 • មឿន សារៀង / Moeun Sareing
 • មែន ក្រិ / Men Krek
 • ម៉ក់ ឆុម / Mork Chhom
 • ម៉ន រី / Morn Ry
 • ម៉ម ឆាន / Morm Chhan
 • ម៉ម ផាន / Mom Phan
 • ម៉ម សុភា / Mom Sophea
 • ម៉ម សុះ / Mom Sos
 • ម៉រ សុខខុម / Morre Shokkom
 • ម៉ាក់ លើម / Mak Chhoeum
 • ម៉ាន់ ភី / Mann Phy
 • ម៉ីសាងវុន / Mey Sangvon
 • ម៉ុង តឿន / Mong Thoeun
 • ម៉ុត សារឿប / Mutt Saroeu
 • ម៉ូ ចាន់ធូ / Mo Chantho
 • ម៉ូវ ឡម / Mov Lam
 • ម៉ូវ ឡុម / Maov Lom
 • ម៉ែន សុខេង / Maen Sokheang
 • ម៉ៅ រ៉ា / Mau Ra
 • ម៉ៅ រ៉ុម / Mao Rom
 • ម៉ៅ លឿត / Mao Loeut
 • ម៉ៅ សុគន្ធី / Mao Sokunthy
 • ម៉ៅ សុផានី / Mao Sophany
 • ម៉ៅ ស៊ីលេង / Mao Sileng
 • ម្រោញ តិ / Mronh Ti
 • យក់ នាំ / Yuk Nam
 • យន់ ណារត្ន័ / Yun Naroth
 • យិន រន / Yen Ron
 • យិន រឿម / Yin Roeurm
 • យិប សារឿង / Yib Saroeung
 • យឹង ពែក / Yeurng Pek
 • យឹម សារ៉េត / Yim Sareth
 • យឹមសារ៉េត / Yum Saret
 • យុតធា វុតធី / Yottha Vutthi
 • យុន ស៊ុន / Yun Sunn
 • យុន ស៊ូ / Yun Su
 • យុិន យិន / Yen Yin
 • យឿន ធី / Yoeurn Thy
 • យឿម ម៉យ / Yeum Moy
 • យឿម វ៉េន / Yeum Wan
 • យឿម សុខ / Yeaum Sok
 • យ៉ត សូរិយា / Yort Sorya
 • យ៉ន សោភ័ណ្ឌ / Yan Saophoan
 • យ៉ន់ យ៉ាន / Yun Yan
 • យ៉ាន សារឿន / Yan Saroeun
 • យ៉ាន់ យៀន / Yann Yoeurn
 • យ៉ិន សុវណ្ណារិទ្ធ / Yen Sovannarith
 • យ៉ុង កែវ / Yong Keo
 • យ៉ុន ស៊ុន / Yon Sun
 • យ៉ឿន រ៉ា / Youern Ra
 • យ៉េង សាវ / Yeng Sao
 • យ៉ែម កឹង / Yem Kerng
 • យ៉ែម រីយ៉ា / Yaem Yira
 • យ៉ៃ ច័ន្រ្តា / Yai Chantra
 • យ៉ៃ ផន / Yai Phon
 • ររឿន សារី / Reun Sary
 • រស់ ភារុណ / Ros Phearun
 • រស់ ភារុណ / Ruos Phearun
 • រស់ សារួន / Ros Saruan
 • រិទ្ធ សាវិញ / Rith Savagn
 • រិទ្ធី ស៊ីយ៉ុន / Rithy Siyon
 • រិទ្ធី ស៊ីយ៉ុន / Rithy Siyun
 • រឹត វី / Rit Vy
 • រុន វុឺយ / Run Very
 • រុំ ហាន់ / Rom Hann
 • រួន រ៉េត / Ruan Ret
 • រួម រ៉ន / Roum Ran
 • រឿង សារៀង / Rerng SaReang
 • រឿត លឿយ / Roeurt Loeury
 • រឿន តាប់ / Reun Tap
 • រៀម រត្ន័ / Ream Roth
 • រៀម រ៉េត / Ream Reth
 • រេម លៀម / Ram Neub
 • រ៉ញ ឆម / Ranh Chham
 • រ៉ូ បិត / Ro Bet
 • រ៉េម នឿត / Rem Noeut
 • លន់ ចន្ថា / Lon Chantha
 • លន់ ញឹប / Lun Nhub
 • លាង ផល្លី / Lang Phally
 • លិម អឿត / Lim Oeut
 • លី គង់ / Lak Kong
 • លី សុវណ្ណ / Ly Sovan
 • លីម តឹង / Lim Toeng
 • លឹង ស៊ួត / Loeng Suot
 • លុយ ព្រិច / Luy Prech
 • លុះ សុខផុន / Lus Sophon
 • លូង ឃឿម / Long Khoeurm
 • លួង ឃុន / Loung Khoun
 • លួង រ៉ាត់ / Lung Rath
 • លួន វិន / Lun Vin
 • លួម លក្ខណ / Luam Lakkena
 • លួស អូន / Luos Oun
 • លឿង ប៊ុនង៉ាន់ / Loeurng Bun Ngann
 • លឿន ស៊ុន / Reun Sorn
 • វ ឆឹង / Vo Chhung
 • វ វឿត / Vo Veaut
 • វង្ស ឃុន / Vong Khon
 • វិញ សឿត / Vinh Soeurt
 • វិត សាវើយ / Vit Saveuy
 • វុត វើន / Vut Voeun
 • វុត វ៉ើន / Vuth Vern
 • វើន គឿន / Vern Kern
 • វើន ធឿប / Vern Theurb
 • វឿន ខ្មៅ / Voeun Khmao
 • វឿន នឿត / Voeurn Noeurt
 • វឿន វុន / Vern Von
 • វែន ចាន់ថន / Vein Chanthan
 • វ៉ន វីរ: / Wan Vireak
 • វ៉ន សាឡូន / Vorn Saloun
 • វ៉ាន់ ចិន្តា / Vann Chinda
 • វ៉ាន់ សារី / Vann Sary
 • វ៉ាន់ សុខភាន់ / Vann Sokpheann
 • វ៉ាន់ សុខៈ / Wann Sokhak
 • វ៉ាន់នចាន់ធី / Van Chanthy
 • វ៉ើន ទំហឿម / Vern Tomhoeurm
 • វ៉ើន ទំហឿម / Voeun Tom Hourn
 • វ៉័រ វ៉ូន / Vour Von
 • សក់ រុន / Sork Ron
 • សខុម ភ្លាក់ / Sokhom Pleak
 • សង្ហា មេត / Sangha Mat
 • សត សៀប / Sort Seab
 • សន ចង / Son Tung
 • សម្បត្តិ / Sombath
 • សយ ពាន / Say Pean
 • សយ សាវុធ / Soy Savuth
 • សយរឿប / Say Reaub
 • សរ ឃុត / Sor Khhut
 • សរ ហេង / Sor Heng
 • សា លឿត / Sa Leaut
 • សា វឿន / Sa Vern
 • សាញ់ សុង / Sanh Sung
 • សាត សុភាព / Sat Sopheap
 • សាត អាត / Sat Art
 • សាន ភួត / San Pout
 • សាន រិន / San Rin
 • សាន់ នឿន / Sann Noeurn
 • សាន់ពេជ្យ / San Pech
 • សាន្ត សីហា / San Seyha
 • សាបឿន / Sa Beaun
 • សាំង ទី / Sang Ty
 • សាំង ធាង / Sang Theang
 • សាំង រ៉ន / Samng Rorn
 • សាំង សុខ / Sang Sok
 • សិន ហៀប / Sin Heap
 • សីុម វឿត​ / Sim Voeut
 • សុ ចាន់ថា / Sok Chantha
 • សុក Sok ស៊ុត / Shoot
 • សុក ឈុនលី / Sok Chhunly
 • សុក រុឺន / Sok Reun
 • សុខ ខ្មារ / Sok Kmar
 • សុខ ងិ / Sok Nge
 • សុខ ងិ / Sok Ngi
 • សុខ ចេក / Sok Chek
 • សុខ សុផា / Sok Sopha
 • សុខ ស៊ីម / Sok Sim
 • សុខា ចិន្ដា / Sokha Chanda
 • សុត ចន្ថា / Sot Chantha
 • សុយ ហៀង / Suer Heang
 • សុិន សុជាតា / Sin Socheata
 • សុំ ទូច / Som Toch
 • សូញ សុង / Sohn Song
 • សួង ប៊ុនសុង / Soung Bunsung
 • សួង សិទ្ធ / Suong Seth
 • សួន កល / Suon Kal
 • សួន ងាំ / Soeun Ngam
 • សួន ជុំ / Suon Chum
 • សួន ថាញ់ / Suon Thanh
 • សួន ទូច / Suon Tuch
 • សួន ទេព / Suon Tep
 • សួយ មួយ / Souy Muay
 • សើន សុផៃ / Seun Sophai
 • សឿន ហ៊ / Soeurn Ho
 • សឿម ទូច / Soeurm Touch
 • សៀង សារុំ / Sieng Sarom
 • សៀង សុីង / Seang Soeng
 • សៀងដាវីត / Sieng Davit
 • សៀន ស៊ៀត / Sean Seat
 • សេក សាន្ត / Sek San
 • សេង ធី / Seng Thy
 • សេង នី / Seng Ny
 • សេង សុខា / Seng Sokha
 • សេង ឡាង / Seng Lang
 • សេងសាវឿន / Seng Saveaun
 • សេង​ លឹម​ផួ / Seng Lim Cho
 • សេន សំណាង / Sen Samnang
 • សែត ចាន់ធក់ / Saet Chantouk
 • សែម សារឿន / Saem Sareaun
 • សែម អូន / Sem Oun
 • សៃ ​វា / Say Va
 • សោ មួន / Sao Moeun
 • សោម ប៊ី / Saom By
 • សោម យ៉ម / Soam Yorm
 • សៅ ឡេត / Sao Lat
 • សំ តែ / Sam Tae
 • សំ បូរ / Sam Bour
 • សំ ភាព / Sam Pheab
 • សំ វ៉ាន់ / Som Van
 • សំ សារុន / Sam Saron
 • សំបុន វណ្ណ / Sambun Vann
 • ស៊ន សុខនីន / Sorn Soknin
 • ស៊ន សៀប / Sorn Seap
 • ស៊ីន គង់ / Sen Kong
 • ស៊ុច គៀត / Such Kiet
 • ស៊ុត វី / Sut Vi
 • ស៊ុន ផល្លា / Sun Phalla
 • ស៊ុយ ផាត / Suy Phat
 • ស៊ូ ចំរើន / Sou Chamreun
 • ស្រី នាង / Srey Neang
 • ស្រី ផាត / Srey Phat
 • ស្រី សាំង / Srey Sang
 • ស្រី ហួន / Srey Houn
 • ស្រីង៉ាន ចាន់ ឌៀប / Ngan Chan Deab
 • ស្រេង ស៊ូ / Sreng Su
 • ស្រែ ងិច / Srae Ngech
 • ស្វាយ ផល្លី / Svay Phally
 • ស្វាយ សាវុន / Svay Savun
 • ហង្សឃឿន / Hang Kheaun
 • ហត ផាយ៉ម / Hot Phayorm
 • ហម ហៀក / Ham Heak
 • ហមឡាវ / Ham Lav
 • ហយ ហ៊ុន / Hoy Hun
 • ហយ​ ចិ់ន​ / Hory Chin
 • ហាក់ ពៅ / Hak Pov
 • ហាក់ សភី / Hak Sophy
 • ហាន់ ផាត់ / Hann Phatt
 • ហីម ឡុង / Him Long
 • ហឹម ប៉ាក់ / Hoem Bak
 • ហុង ស៊ីណែត / Hong Sineth
 • ហូន គឹមគូ / Huon KoemKuo
 • ហូរ សុះ / Ho Sus
 • ហួត សាវ៉ាត / Hout Savat
 • ហួន ភាព / Huon Pheab
 • ហឿម សុធា / Herm Sothea
 • ហេង សំរឿន / Heng Sarern
 • ហេង ស្រស់ / Heng Srash
 • ហេង ហយ / Heng Hay
 • ហេង អុឹម / Heng Oem
 • ហេងសាន / Heng San
 • ហេន ហេង / Han Hang
 • ហែម ពៅ / Haem Pov
 • ហែម ស៊ីណាត / Haem Sinat
 • ហែម អឹម / Hem Em
 • ហែរ សារ៉ុន / Haer Saron
 • ហ៊ម យុទ្ធ / Hom Yuth
 • ហ៊ាក សូន / Heak Son
 • ហ៊ាង ស៊ាងសឹម / Heang Seang Soem
 • ហ៊ាន / Hean
 • ហ៊ាន សុន / Hean Son
 • ហ៊ិម ឃឿម / Hem Khoeurm
 • ហ៊ិម ជិនណៃ / Him Chin Nai
 • ហ៊ុត ភាន / Hut Phean
 • ហ៊ុន ម៉ៅ / Hun Mao
 • ហ៊ុន សុខា / Huon Sokha
 • ហ៊ុនភឿន / Hun Pheaun
 • ហ៊ុយ វ៉ាន់ / Huy Vann
 • ហ៊ុយ សារី / Huy Sary
 • ហ៊ួន រី / Houn Ry
 • ហ៊ួន រី / Huon Ry
 • ហ័ស ហួន / Hoeus Houn
 • ហ្វង ប៊ុនឡៃ / Worng Bunlai
 • ហ្វីនី / Phyni
 • ឡម លី / Lam Ly
 • ឡា ស៊ីម៉ែត / La Simaet
 • ឡាង ផល្លា / Lang Phalla
 • ឡាច ម៉ៅ / Lach Moav
 • ឡាន គឹមហួន / Lan Kimhuon
 • ឡាយ ខុម / Lay Khom
 • ឡាយ ប៊ុនរិន / Lay Bunnrin
 • ឡាយ ម៉ៅ / Lay Maov
 • ឡាយសូរ / Lay Sour
 • ឡាំ ជួប / Lam Chhuob
 • ឡាំ ស៊ន / Lam Son
 • ឡឹក នូវ / Loek Nov
 • ឡឹក សាខុន / Lek Sakhon
 • ឡឹប ឌី / Lep Dy
 • ឡុក សាន / Lok San
 • ឡុង វណ្ណា / Long Vanna
 • ឡុង សារ៉េន / Long Saren
 • ឡុម លី / Lom Ly
 • ឡូញ យ៉ាត / Lonh Yat
 • ឡូយ យូរ / Louy Yur
 • ឡេង / Leng
 • ឡេង រួច / Leng Ruch
 • ឡោ សម្បត្តិ / Lor Sambat
 • ឡោះ សុផុន / Los Sophon
 • ឡំ ចន្នី / Lorm Channy
 • អប់ ឈួប / Orb Chhub
 • អប់ ឡែហុង / Ob laihong
 • អម ម៉ៅ / Im Mao
 • អាត សុំណុំ / Art Sumnum
 • អាប់ យ៉ា / Orab Ya
 • អិតទឿង / Et Teaung
 • អិន យ៉ា / En Ya
 • អឺម សុខុម / Uem Sokom
 • អុម ហេង / Um Heang
 • អុល វៀត / Eul Viet
 • អុិត ម៉ាន / It Man
 • អួប សារី / Oub Sary
 • អឿ ខានយ៉ា / Oeun Khanya
 • អឿ ផើយ / Eau Phauy
 • អឿង តាំង / Oeurng Taing
 • អឿន ប៉ោះ / Aern Bors
 • អៀប ភន / Oeb Phan
 • អៀម ណិត / Iem Net
 • អៀវ ង៉ែត / leav Ngaet
 • អេះ សុផៃ / Es Sophai
 • អោ គុន្ធា / Ao Kunthea
 • អ៊ាម ចាន់អេង / Iem Chaneng
 • អ៊ិន ម៉ន / In Man
 • អ៊ិនឌុក / In Dok
 • អ៊ឹម គូវ គី / Orm Kuv Ky
 • អ៊ឹម មា / Oem Mea
 • អ៊ឹម វ៉ាន់នី / Oem Vanny
 • អ៊ឹម ហេង / Um Heng
 • អ៊ុក យុន / Ouk Yun
 • អ៊ុក យុន / Uk Yun
 • អ៊ុក​ ពៅ / Ouk Pao
 • អ៊ុង សាវឿត / Ung Voeut
 • អ៊ុត ជិញ / Ut Chinh
 • អ៊ុន ជឿប / Un Cherb
 • អ៊ុម សុីថា / Im Sitha
 • អ៊ុយ យូ / Uy You
 • អ៊ុំ ថន / Aorm Thorn
 • អ៊ូ ឆន / Hou Chon
 • អ៊ូ រីឆាន / Ou Richan
 • អ៊ូរ យឿប / Our Cherb
 • អ៊ួក ឈូក / Uok Chhuk
 • អ៊ួក សារ៉ាក់ / Ouk Sarak
 • អ៊ួច អឿន / Uoch Eun
 • អ៊ឿន សារឿប / Oeurn Saroeurb
 • ឯក ចំ / Ek Chorm
 • ឯម ចម / Aem Chorm